1. De verdachte

Bij het intakegesprek zal mr. Tieman kunnen beoordelen in welke procedure u bent terechtgekomen, welke actie er ondernomen moet worden, wat het te verwachten resultaat is en wat de kosten zijn. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende strafrechtelijke procedures waar mr. Tieman u bij kan helpen.

De kantonrechter

De kantonrechter behandelt alleen overtredingen. Dit zijn de lichte vergrijpen waarvoor een verdachte doorgaans eerst een transactievoorstel krijgt: de strafrechtelijke boete. Als de boete niet betaald wordt, volgt dagvaarding. De kantonrechter kan slechts lichte straffen opleggen en dit zijn doorgaans boetes. Hechtenis wordt bijna nooit opgelegd.

 

 

 

De rechtbank

Zwaardere en ingewikkelde zaken worden behandeld door de meervoudige strafkamer, met drie rechters. De behandeling is iets formeler en de uitspraak wordt meestal pas na twee weken gedaan.

 

 

De Hoge Raad

Als de zaak al door de lagere rechters en het gerechtshof is behandeld en afgedaan, dan kan een verdachte nog cassatie instellen tegen het vonnis of het arrest. De procedure bij de Hoge Raad is erg formeel en meestal geheel schriftelijk. Er is dus geen zitting waar de verdachte aanwezig is. Er kan in cassatie alleen geklaagd worden over juridische kwesties en de toepassing van de wet door de lagere rechters, dus niet over de beoordeling van feitelijke zaken zoals de geloofwaardigheid van getuigen.

De politierechter

Misdrijven (die doorgaans zwaarder zijn dan overtredingen) komen bij de rechtbank. Als het feiten betreft waar geen hoge gevangenisstraf geëist wordt door de officier van justitie en die eenvoudig van aard zijn, dan wordt de zaak behandeld door één enkele rechter: de politierechter. De meeste zaken komen voor de politierechter en deze heeft wel 20 zaken op een dag. De uitspraak wordt doorgaans meteen op de zitting gedaan. De gang van zaken is niet zo formeel en er worden nogal eens slecht gemotiveerde vonnissen gewezen omdat het lopendebandwerk is.

 

Het gerechtshof

Bij het gerechtshof worden alleen zaken behandeld waarin de verdachte of de officier van justitie in hoger beroep is gegaan van een vonnis van de kantonrechter, de politierechter of de rechtbank. De zaken worden bijna altijd door drie rechters behandeld en de uitspraak wordt na twee weken gedaan.

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Bij het EHRM kan een definitief veroordeelde klagen over zijn behandeling en berechting. De mensenrechtensituatie in Nederland is altijd relatief goed geweest, dus er moet wel heel wat aan de hand zijn voordat het EHRM een klacht gegrond verklaart. Meestal wordt alleen succes geboekt als er onrechtmatige dingen zijn gebeurd zoals marteling en mishandeling, maar ook procedurele onregelmatigheden zoals het onrechtmatig gebruik van opsporingsmethoden kan tot succes leiden. De procedure is in principe ook geheel schriftelijk en duurt enkele jaren.

Als een strafzaak alle drie de Nederlandse fases doorloopt, duurt deze alles bij elkaar meestal tussen de twee en de vier jaar, maar dat kan ook veel langer zijn.

2. Ontnemingszaken/ 'Pluk-ze'

Als politie of justitie geld van u wil hebben, belt u dan onmiddellijk mr. Tieman.

 

Het gebeurt steeds vaker dat de officier van justitie een verdachte het geld wil afpakken dat is verdiend met een strafbaar feit, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit is mogelijk met behulp van de 'pluk-ze-wetgeving'. De officier van justitie kan dan een zogenaamde ontnemingsvordering instellen bij de rechtbank die ook de strafzaak behandelt. 

Veel verdachten onderschatten de gevolgen van een ontnemingszaak doordat zij zich niet realiseren dat er dan een zeer groot bedrag teruggevorderd kan worden waar vervangende hechtenis aan vastzit, voor het geval er niet betaald wordt. Een verdachte kan dus naast een taakstraf of een kleine gevangenisstraf nog geconfronteerd worden met een grote terugbetalingsverplichting die veel ernstigere gevolgen heeft voor zijn toekomst dan de opgelegde straf in de strafzaak. Mr. Tieman kan u ook bijstaan in uw ontnemingszaak. 

3. Het slachtoffer

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, belt u dan onmiddellijk mr. Tieman, ook als u nog geen aangifte hebt gedaan.

 

Het slachtoffer heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijker rol in het strafrecht gekregen. Een slachtoffer kan in de strafzaak tegen de verdachte relatief gemakkelijk een schadeclaim indienen: de vordering van de benadeelde partij. Het is voor de meeste slachtoffers echter erg moeilijk om de juiste formaliteiten in acht te nemen en de vordering op een goede manier te onderbouwen. Hierdoor worden veel vorderingen die niet door een expert als mr. Tieman zijn ingediend, onnodig door de rechter afgewezen. 

Mr. Tieman is aangesloten bij de specialisatievereniging voor slachtoffers LANGZS en kan u helpen met het indienen van een goede en kansrijke schadeclaim.

 

Het voeren van de procedure en vooral het uitoefenen van het spreekrecht van het slachtoffer zijn niet gemakkelijk en mr. Tieman kan u hiervoor goed voorbereiden. Vaak is de hulp aan slachtoffers door politie en justitie ver onder de maat en scheelt het een heleboel als een advocaat voor een slachtoffer optreedt. Soms is het ook nodig om druk uit te oefenen op de politie of de officier van justitie en mr. Tieman kan ook hierbij veel voor u betekenen.

4. De getuige

Als de politie u uitnodigt om een getuigenverklaring te komen afleggen, belt u dan onmiddellijk mr. Tieman.

In strafzaken spelen getuigen vaak een grote rol en het is mogelijk dat er omstandigheden zijn waarin de bijstand van een advocaat wenselijk is, bijvoorbeeld als de getuige door zijn verklaring zichzelf of familieleden zou kunnen belasten. Om problemen in de familie of een mogelijke verdenking van meineed te voorkomen, is het verstandig om mr. Tieman om advies te vragen. Hij kan ook voor een getuige aanwezig zijn bij het verhoor, om één en ander in goede banen te leiden.

5. Penitentiair klachtrecht/gedetineerdenzaken

Iemand die gedetineerd is en ontevreden is over hoe hij behandeld wordt in de gevangenis, kan zich op grond van het penitentiair klachtrecht beklagen bij de Commissie van Toezicht. Bij dit soort zaken – ook in hoger beroep bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) – kan mr. Tieman u helpen. 

6. De Nederlander in een buitenlandse gevangenis

Er zitten wereldwijd vele Nederlanders in een vreemd land in de gevangenis. Het is vaak mogelijk om de in dat land opgelegde gevangenisstraf uit te zitten in een Nederlandse cel, waar de omstandigheden natuurlijk veel beter zijn en waar uw familie gemakkelijk op bezoek kan komen. Mr. Tieman kan u helpen met de zogenaamde WOTS-procedure, waarbij een veroordeelde Nederlander kan worden overgebracht uit het andere land, waarbij de Nederlandse rechter de straf kan omzetten naar Nederlandse maatstaven.

Ook heeft mr. Tieman meermalen samengewerkt met buitenlandse advocaten over een zaak in het buitenland. Ook voor familie kan het zeer prettig zijn om geïnformeerd te worden door een Nederlandse advocaat die samenwerkt met een buitenlandse advocaat.

7. De opgeëiste persoon in een uitleveringszaak

Als een in Nederland woonachtige persoon verdacht wordt van het plegen van een misdrijf in een ander land, dan gebeurt het vaak dat dat land een uitleveringsverzoek doet aan Nederland. Nederland wil dan dat die persoon (de zogenaamde opgeëiste persoon) wordt overgebracht naar dat andere land. Hiervoor is echter een procedure nodig en mr. Tieman kan deze voor u voeren.

8. Ingetrokken rijbewijs

Als uw rijbewijs door de politie is ingetrokken, belt u dan onmiddellijk mr. Tieman

 

Bij zware verkeersovertredingen of rijden onder invloed kan het gebeuren dat de officier van justitie het rijbewijs van de verdachte intrekt. Dit kan voor hem vervelende gevolgen hebben, zeker als het rijbewijs nodig is voor het werk of persoonlijke zaken als het naar school brengen van kinderen.

Tegen de intrekking van het rijbewijs kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de rechtbank. Mr. Tieman kan deze procedure voor u voeren.

Bij veroordeling door de rechter wegens rijden onder invloed gebeurt het tegenwoordig vaak dat het CBR (de overheidsinstantie die in Nederland de rijbewijzen uitgeeft) een onderzoek opdraagt om te kunnen beoordelen of de veroordeelde een dusdanig drankprobleem heeft dat het een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. De criteria zijn echter erg streng en er wordt ook een bloedproef gedaan waarmee het drankgebruik van het afgelopen halfjaar in kaart kan worden gebracht. De ervaring leert dat veel mensen zonder dat ze het in de gaten hebben, toch zo regelmatig drinken dat voldaan is aan de criteria van het CBR. Dit betekent dat het rijbewijs voor één jaar ongeldig wordt verklaard. Ook bij deze procedure kan mr. Tieman voor u optreden.

9. In beslag genomen goederen

Als uw auto, scooter, mobiele telefoon of iets anders in beslag is genomen, belt u dan onmiddellijk mr. Tieman.

In veel strafzaken worden goederen in beslag genomen, ook als ze niet toebehoren aan de verdachte. Zo kan het gebeuren dat de politie uw auto in beslag neemt nadat een vriend of familielid die uw auto heeft geleend, er een ernstige verkeersovertreding mee heeft begaan. Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift ingediend worden bij de rechtbank en mr. Tieman kan u in deze procedure bijstaan.

10. Het gratieverzoek

Mensen die zijn veroordeeld, kunnen onder bepaalde omstandigheden een gratieverzoek indienen bij de Koning om de straf kwijtgescholden, gewijzigd of verminderd te krijgen. Deze procedure, die doorgaans alleen kans maakt in bijzondere gevallen, zoals bij ernstige ziekte of zorg voor een kind, kan mr. Tieman voor u voeren.

11. Het herzieningsverzoek

Naast gratie is het ook mogelijk om een strafrechtelijke veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. Dit gaat door het indienen van een verzoekschrift bij de Hoge Raad. Er moeten dan omstandigheden zijn die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht als ze op dat moment bekend waren geweest, een zogenaamd ‘novum’. 

Herziening is erg zeldzaam, maar is toch het laatste jaar enkele malen voorgekomen, zoals bij de twee veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Mr. Tieman kan voor u een herzieningsprocedure voeren bij de Hoge Raad.

Kosten

Een advocaat hoeft niet altijd veel geld te kosten. Als u weinig inkomen hebt of als u in de gevangenis zit, dan wordt mr. Tieman betaald door de overheid.

Als de overheid uw advocaat niet betaalt, dan hanteert mr. Tieman een tarief van € 150,- per uur, exclusief btw. Meestal wordt echter een prijsafspraak gemaakt voor de hele zaak. Mr. Tieman kan een eenvoudige zaak bij de politierechter al voor u doen voor € 500,- tot € 750,- en bij de meervoudige strafkamer voor € 750,- tot € 1250,-. Deze prijzen zijn in overleg en afhankelijk van de zaak.